InsightYourHome verkoopstyling vastgoedstyling

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden verkoopstylingbureau INSIGHT YOUR HOME          

Artikel 1 Algemeen
1.1. Definities:
a. Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek (handelsnaam van Marielle Roelofs): de gebruiker van deze
algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92683622,
gevestigd aan Bijweglaan 26, 2121 BJ  Bennebroek
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek een
overeenkomst sluit;
c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en Insight Your Home Verkoopstyling te
Bennebroek
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met
Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere
voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk
zijn overeengekomen.
1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Insight Your
Home Verkoopstyling te Bennebroek en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht
Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt
conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3 Levertijd
3.1. De door Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te
beschouwen.
3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van Insight Your Home Verkoopstyling te
Bennebroek een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4 Verkregen informatie en documenten
De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn
eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan
deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 Prijs
5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W. tenzij anders vermeld op de offerte.
5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of
in reclame-uitingen) kunnen door Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek te allen tijde gewijzigd
worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is
overeengekomen.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden & Opzegtermijn
6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Insight Your Home
Verkoopstyling te Bennebroek op de factuur aan te geven wijze en voor de start van de opdracht.
6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele
voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.3. Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van
Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook
dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek.
6.4 Bij het aangaan van deze overeenkomst, verbindt de cliënt zich tot een opzegtermijn van twee weken. Dit
betekent dat bij opzegging van de overeenkomst door de cliënt, er een verplichting bestaat tot het voldoen van de
overeengekomen betalingen voor de duur van twee weken vanaf de datum van opzegging.
6.5 De opzegging dient schriftelijk te worden gecommuniceerd aan Insight Your Home Verkoopstyling en is pas
officieel wanneer deze door ons is bevestigd.
6.6 Eventuele resterende betalingen binnen de termijn van twee weken na opzegging dienen volledig te worden
voldaan conform de betalingsvoorwaarden uiteengezet in de offerte.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid
van de geleverde informatie en documenten. Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek is dan ook,
behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid,
onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek
geleverde dienst(en).
7.2. Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik
van geleverde informatie en documenten. Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek biedt niet de garantie
dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Insight Your Home Verkoopstyling te
Bennebroek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Insight Your Home
Verkoopstyling te Bennebroek worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Insight
Your Home Verkoopstyling te Bennebroek niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de
voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Insight Your Home Verkoopstyling te
Bennebroek zijn verstrekt, heeft Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek het recht de uitvoering van de
opdracht op te schorten.
7.4 Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook,
doordat Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Insight Your Home
Verkoopstyling te Bennebroek kenbaar behoorde te zijn.
7.5. Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6. Als Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar
aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst
waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.7. Alle aanspraken jegens Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek die niet binnen 2 jaar na hun
ontstaan bij Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 8 Overmacht
8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt Insight Your Home
Verkoopstyling te Bennebroek ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Insight Your Home Verkoopstyling te
Bennebroek geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 9 Klachtenregeling
9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan Insight Your
Home Verkoopstyling te Bennebroek kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het
indienen van een klacht komt te vervallen.
9.2. Indien een klacht gegrond is, zal Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek de werkzaamheden
alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is
geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien
het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur
door Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek worden aangepast tot een lager bedrag danwel tot nihil.
Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de
grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Diversen
10.1. Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling
te nemen.
10.2. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert,
is Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.
10.3. Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij
van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Insight Your Home
Verkoopstyling te Bennebroek tot mededeling verplicht.
10.4 Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende
stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te
verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat Insight Your Home Verkoopstyling te
Bennebroek de opdracht heeft uitgevoerd.
10.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek is
uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 11
11.1 De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van Insight Your Home
Verkoopstyling te Bennebroek voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of
diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in
de opdrachtovereenkomst.
11.2 Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek, hanteert een opzegtermijn van 2 weken voor de
geleverde meubels en accessoires.
te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en
door Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek gebruikt kunnen worden.
11.3 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is
de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.
11.2 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de
woning aanwezig zijn en door Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek gebruikt kunnen worden.
11.3 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is
de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.
11.2 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de
woning aanwezig zijn en door Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek gebruikt kunnen worden.
11.3 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is
de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.