InsightYourHome verkoopstyling vastgoedstyling cleanout

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden verkoopstylingbureau INSIGHT YOUR HOME          

Artikel 1 Algemeen

1.1. Definities:
a. Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek (handelsnaam van Sandra Lohuis): de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34366438, gevestigd aan Abraham v.d. Hulstlaan 8, 2121 XM, Bennebroek
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek een overeenkomst sluit;
c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3 Levertijd

3.1. De door Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4 Verkregen informatie en documenten

De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 Prijs

5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W. tenzij anders vermeld op de offerte.
5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 6 Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek op de factuur aan te geven wijze en voor de start van de opdracht.
6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.3. Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek geleverde dienst(en).
7.2. Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek zijn verstrekt, heeft Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
7.4 Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek kenbaar behoorde te zijn.
7.5. Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6. Indien Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.7. Alle aanspraken jegens Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 8 Overmacht

8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 9 Klachtenregeling

9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.
9.2. Indien een klacht gegrond is, zal Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek worden aangepast tot een lager bedrag danwel tot nihil. Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Diversen

10.1. Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
10.2. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.
10.3. Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek tot mededeling verplicht.
10.4 Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek de opdracht heeft uitgevoerd.
10.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

 Artikel 11

11.1 De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.
11.2 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door Insight Your Home Verkoopstyling te Bennebroek gebruikt kunnen worden.
11.3 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.